AVÍS LEGAL

1. Informació Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSICE)

DAINA S.A. amb CIF 908797-S i NRT: A-700457-Z en compliment del disposat en l’article 10 de la LSSICE l’informa que la mercantil és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Andorra, amb domicili a Carretera d’Arinsal, s/n AD400 Erts, La Massana (Andorra), (en endavant Sant Gothard).

Pot contactar amb nosaltres al telèfon (+376) 738 787 i mitjançant l’adreça de correu electrònic sgothard@sgothard.com.

La citada mercantil és propietària del nom de domini sgothard.com i de la pàgina d’Internet a la que s’accedeix mitjançant l’esmentat domini: sgothard.com.

2. Condicions d’ús

Els termes “Vostè” i “Usuari” es fan servir aquí per a referir-nos a tots els individus i/o entitats que per qualsevol motiu accedeixin a aquest lloc web.

Sant Gothard posa a la seva disposició mitjançant sgothard.com informació i serveis relacionats amb els nostres hotels, com per exemple Reserves online d’habitacions, Servei de Pre-reserva, Localitzador d’hotels, Localitzador per Tarifes, Pre-reserva de Sales i Convencions, Servei d’Atenció al Client i Bossa de Treball (en endavant “els serveis”).

La utilització de la pàgina i/o dels seus serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa de totes i cadascuna de les Condicions Generals recopilades en la última versió actualitzada d’aquestes normes d’ús, per la qual cosa l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada cop que visiti el nostre web. L’accés i/o ús de determinats serveis ofertats als usuaris (en endavant l’usuari) en sgothard.com, pot estar sotmès a determinades condicions que, depenent dels casos, substitueixen, modifiquen i/o completes aquestes normes d’ús, per la qual cosa l’usuari, amb anterioritat a l’accés i/o ús de determinats serveis i continguts, ha de llegir i acceptar les esmentades condicions.

2.1 L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina sgothard.com i els serveis posats a la seva disposició mitjançant aquesta, d’acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb els disposat a aquestes normes d’ús. En conseqüència, resta obligat a no utilitzar la pàgina sgothard.com o els serveis, amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a el que s’estableix en aquestes normes d’ús, lesius de drets i/o interessos de terceres o que, de qualsevol mantera, puguin perjudicar la pàgina sgothard.com i/o la seva imatge, impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles mitjançant aquesta, o per la resta d’usuaris.

2.2 Sant Gothard podrà, per donar més agilitat al funcionament de sgothard.com i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els serveis donats o qualsevol aspecte substancial de la pàgina actual, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de sgothard.com. De la mateixa manera, els usuaris, amb la finalitat de millorar el servei i establir un nivell de qualitat òptim, objectiu darrer de Sant Gothard, podran suggerir aquelles modificacions que ells creguis útils, posant-se en contacte amb els responsable de la pàgina mitjançant l’adreça de correu electrònic sgothard@sgothard.com.

2.3 Els usuaris de sgothard.com hauran d’observar qualsevol instrucció que, mitjançant e-mail, sgothard.com o, Sant Gothard o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.

3. Comunicacions Comercials i Electròniques

A Sant Gothard seguim una política de “permission marketing”, per la qual cosa sol·licitem el seu consentiment en referència a les Comunicacions Comercials per via electrònica que puguem enviar-li. L’informem que de conformitat amb l’establert als articles 20 i 21 de la LSSICE, que les dades que vostè ens faci arribar els farem servir per efectuar aquestes comunicacions comercials dels nostres serveis que puguin ser del seu interès, per la qual cosa, vostè ens dona el seu consentiment per l’enviament de comunicacions comercials electròniques pel conjunt de productes i serveis que oferim, de la mateixa manera que altres relacionats amb el sector hoteler, viatges, gastronomia i oci.

Tot l’anterior sense prejudici del dret que vostè te de revocar en qualsevol moment el consentiment donat per la recepció de comunicacions comercials, adreçant-se per escrit al correu electrònic referit amb anterioritat a l’adreça electrònica següent sgothard@sgothard.com.

4. Motius d’exclusió

Sant Gothard es reserva el dret d’excloure, temporal o definitivament, els usuaris en qualsevols d’aquests exemples. Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d’Ús establertes en el present document. Per incompliment de les lleis, la moral, i l’ordre públic i de manera especial, i a títol enunciatiu, però no limitatiu, no es permet l’ús del web o dels nostres serveis de manera que s’incloguin (i) material que infringeixi drets d’autor no autoritzats degudament, o que infringeixi qualsevol altre dret de Propietat Intel·lectual o Industrial, (ii) material ofensiu o que atempti contra la seguretat pública i defensa nacional, (iii) material que faci apologia del terrorisme, racisme, o d’altres conductes discriminatòries per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, (iv) material que atempti contra la joventut i la infància, en particular de tipus pornogràfic, especialment el que atempti contra menors, (v) materials amenaçadors, difamatoris, o que incitin a la violència.

De conformitat amb allò que estableix la LSSI, Sant Gothard procedirà a la interrupció del servei tan bon punt tingui coneixement efectiu de que es produeix alguna activitat il·lícita o es lesionen bens o drets de tercers.

La exclusió de l’usuari no suposarà la renuncia de Sant Gothard a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que corresponguin en dret.

5. Dret de Modificació de les Normes d’ús

Sant Gothard es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevols dels termes i condicions de les actuals Normes d’Ús, en els termes i condicions que estimi convenients, informant els usuaris de les modificacions efectuades mitjançant sgothard.com.

6. Propietat Intel·lectual i Drets d’Autor

Tota la informació continguda en sgothard.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Sant Gothard o als seu llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda al mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o que s’instal·lin a un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense prejudici de tot allò recollit a les presents Normes d’ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a publicada en sgothard.com, sense autorització prèvia de Sant Gothard.

L’usuari, haurà de fer servir els continguts i informacions recollits a sgothard.com, de manera diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per ús personal i no comercial, sempre que no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol emena de fonts de copyright i més dades identificatives de Sant Gothard o de tercers, és a dir, respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, és a dir, respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció, còpia o distribució o publicació, de qualsevol tipus, del contingut de la informació publicada a sgothard.com sense autorització prèvia i per escrit de Sant Gothard queda prohibit. L’autorització per la reproducció pot sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic sgothard@sgothard.com.

En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents a sgothard.com ha estat introduït a la mateixa amb violació de drets d’autor o drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem ho comuniqui a Sant Gothard, remetent notificació a l’adreça de correu electrònic sgothard@sgothard.com, que inclogui, com a mínim, els següents elements: a) Nom, adreça, número de telèfon i direcció de correu electrònic del reclamant. b) Dades del titular dels drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que puguin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina sgothard.com d) Declaració de que la introducció dels continguts ha estat feta sense autorització expressa del titular dels drets de autor o altres drets de propietat intel·lectual. Sense prejudici del que ha estat esmentat als paràgrafs precedents, Sant Gothard es reserva el dret de defendre’s contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor o altres drets protectors de la propietat intel·lectual.

7. Hiperenllaços

7.1 En el cas que sgothard.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat o pàgines web de tercers, Sant Gothard no es compromet a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa Sant Gothard no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de l’/les esmentada/es pàgina/es, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, de la mateixa manera que vetllar per que no lesionin drets de tercers. L’existència d’un hiperenllaç no pressuposa relació de cap manera entre Sant Gothard i el propietari de la pàgina web en que aquest s’estableixi.

7.2 Aquells usuaris o tercers que pretenguin establir un hiperenllaç amb la pàgina sgothard.com, hauran de garantir que aquest hiperenllaç només permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina sgothard.com, però no efectua, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de sgothard.com. Malgrat aquells signes que formin part del hiperenllaç, l’usuari garantirà que la pàgina web a la que s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà marques, noms comercials, ròtols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans, qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Sant Gothard.

8. Exclusió de garanties i de responsabilitat

8.1 St Gothard no garantitza la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina Web ni dels productes o serveis posats a disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o prejudicis de tota natura que puguin ser causa de manca de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, malgrat això, mirarà de facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajut tècnic a la persona afectada.

Sant Gothard no serà responsable de la interrupció del servei, suspensió, caiguda temporal del servidor o finalització de la informació o serveis ni de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes causades per tercers o no imputables a Sant Gothard.

8.2 St Gothard no es compromet a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, de manera que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d’aquests.

8.3 Sant Gothard no es compromet a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol tipus de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que Sant Gothard no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de la seva/es pàgina/es web, sent responsabilitat exclusiva dels tercers, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. De conformitat amb la LSSICE, St Gothard no serà responsable de la informació a la qual li puguem remetre si no tenim coneixement efectiu que l’activitat o informació a la qual li remetem és il·lícita o lesiona béns o drets de tercers. S’entén que hi ha “coneixement efectiu” conforme la LSSICE quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenant la retirada o que s’impossibiliti l’accés als mateixos, o s’hagués declarat l’existència de la lesió i Sant Gothard conegués la corresponent resolució.

8.4 Sant Gothard no es compromet a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament dels productes o serveis posats a disposició de l’usuari per tercers allotjats fora de sgothard.com pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis. L’usuari respondrà dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que Sant Gothard pogués patir com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.

9. Salvaguarda de les Normes d’Ús

Si una de les estipulacions de les presents Normes d’Ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions es mantindran en els termes acordats. Sant Gothard es comprometen a substituir l’estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

10. Política de Protecció de dades de caràcter personal

St Gothard té definida la seva política de protecció de dades de conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades) respecte a les dades que lliure i voluntàriament vostè faciliti mitjançant la nostra pàgina web. Per consultar la nostra política feu clic aquí.

11. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol altra qüestió relacionada amb els serveis de Sant Gothard, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir a arrel de l’ús de la pàgina web i/o dels seus serveis, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutges i tribunals que s’estableixin a la normativa en matèria processal i/o de consumidors i usuaris pel suposat de tractar-se d’un consumidor. Si no es tingués en consideració s’acorda la submissió als Jutges i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

12. Queixes i Reclamacions

L’usuari pot fer arribar a Sant Gothard les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que desitgi realitzar, a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions.

Per a la seva reclamació, pot dirigir-se a sgothard@sgothard.com.

El termini màxim de resolució serà de 30 dies comptats a partir del següent dia de la presentació de la reclamació. Transcorregut aquest termini, sense que la reclamació hagi estat resolta, s’entendrà desestimada a efectes oportuns. Tot això, en conformitat amb allò disposat pel Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, pel qual s’aprova el text refundat de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

13. Clàusula dipòsit de garantia

En realitzar el check-in, el personal de recepció requerirà el client per a presentar una targeta de crèdit de la seva titularitat amb els únics efectes pràctics de garantir les possibles incidències que es poguessin donar durant l’estada a l’hotel.

El tractament d’aquestes dades gaudeix de la protecció indicada dins l’apartat relatiu a la Política de Privacitat present al web.

De forma subsidiària, i per a aquells clients als quals no els sigui possible o no desitgin presentar una targeta de crèdit de la seva titularitat, hauran de dipositar la quantitat corresponent a l’import de la reserva realitzada, la qual serà restituïda de forma íntegre al moment de realitzar el check-out, un cop comprovada la inexistència de qualsevol incident.